FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Anthony Lazzaro

The defendant's ex-boyfriend, Anthony Lazzaro, takes the stand.


8-FL v. Anthony: Anthony Lazzaro