FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Defense Opening Statement

The defense delivers their opening statement.


2-FL v. Anthony: Defense Opening Statement