FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Jeffrey Hopkins & Leonard Turtora

Former co-workers of Casey Anthony from Universal Studios takes the stand.


25-FL v. Anthony: Jeffrey Hopkins & Leonard Turtora