FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Detective Yuri Melich

Lead investigator Detective Yuri Melich takes the stand.


24-FL v. Anthony: Detective Yuri Melich